– учредяване  и регистрация на всички видове търговци и обединения в Търговски регистър към Агенцията по вписванията; вписване на  последващи промени в регистрацията;

– проучване правното състояние на търговски дружества;

– съдействие и представителство при водене на търговски преговори;

– изготвяне на търговски договори и учредяване на обезпечения; вписване на обезпечения в ЦРОЗ и Имотен регистър;

– съдействие пред държавни и общински органи във връзка с получаване на лизенци, разрешителни, удостоверения и други необходими за бизнеса регистрации;

– изготвяне на документи и регистрация /обновяване на регистрация/ на търговски марки;

– вливане, сливане и всякакви видове преобразувания на търговски дружества;

– съдействие в производства по несъстоятелност и ликвидация; представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по дела за нелоялна конкуренция и по Закона за обществените поръчки;

– представителство и защита по търговски спорове;