– изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, длъжностни характеристики, щатни разписания и др.документи във връзка със сключване, регистриране, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;

– консултации и процесуално представителство по трудови спорове; представителство пред Инспекция по труда и други контролни органи;

– консултации и изготвяне на вътрешни документи за работодателя по КТ и ЗЗБУТ /вътрешни правилници, правила за инструктаж, режими на труд и почивка и др./. В сферата на здравословните и  безопасни условия на труд – цялостно обслужване от наш партньор – Служба по трудова медицина;

– консултации по договори за допълнително пенсионно осигуряване; съдействие по изготвяне на писма, молби, жалби до пенсионноосигурителни дружества, уведомяване на Комисия за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията при нарушения и неизпълнение на пенсионните договори;