– консултации по семейноправни въпроси; изготвяне на брачни договори;

– развод по взаимно съгласие; изготвяне на споразумение; развод по общия исков ред;

– искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

– режим на лични отношения между родители и деца;

– спорове за родителски права; ограничаване и лишаване от родителски права;

– искове за издръжка – определяне на издръжка, изменение; събиране на издръжка по принудителен ред;

– искове за установяване на произход от майката/ от бащата; оспорване на бащинство, припознаване;

– настойничество и попечителство – съдействие при осъществяване на процедурата;

– консултации по наследственоправни въпроси – приемане на наследство, деклариране, данъчни последици, отношения с кредитори и длъжници на наследодателя; встъпване в процесуалната роля на наследодателя;

– приемане на наследство по опис; отказ от наследство;

– отношения между сънаследниците; делба на имущество – извънсъдебна и съдебна делба;

– съдействие в спорове при нарушена запазена част от наследството – намаляване на завещателни разпореждания и разпореждания в договори за дарения в предвидените от закона случаи;