– консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки; съдействие при изготвяне на оферти и цялостна документация от участника/кандидата/изпълнителя;

– изготвяне на пълна документация на възложителя и съдействие в хода на процедурата при различните видове обществени поръчки /участие в комисии, участие в преговори, изготвяне на писма до участниците, до Агенцията за обществени поръчки и Управляващия орган и др.контролиращи институции/;

– процесуално представителство при обжалване на актове на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;