–      изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на различни видове облигационни договори: продажба, замяна, наем, заем, дарение, договор за изработка, договор за поръчка и др.; договаряне на обезпечения;

–          съдействие  при водене на преговори;

–          изготвяне на пълномощни, нотариални покани, уведомителни писма и др.;

–          регистрация на дружество по ЗЗД;

–          извънсъдебно и съдебно разваляне на договори;

–          искова защита при неизпълнение на договор, при непозволено увреждане и неоснователно обогатяване;