– сделки с недвижими имоти – консултиране и изготвяне на документи във връзка с продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане; изготвяне на предварителни договори; проучване на правния статут на имота в Имотния регистър и по действащите кадастрален и регулационен план; обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката, съдействие при осъществяване на процедурите пред нотариус;

– учредяване на ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;

– обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност.

Консултации и правна защита при спорове относно:

– съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;

– етажна собственост – уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици и управление на етажната собственост съгласно действащия Закон за етажната собственост;

Правна помощ при уреждане на имуществените отношения между съпрузите:

– консултация и изготвяне на брачни договори;

– консултации относно режимите на имуществена общност и разделност;

– съдебна защита по дела, свързани с имуществени спорове между съпрузи. 

Вписвания в Имотния регистър

– съдействие при всички видове вписвания;

– получаване на справки,  Удостоверения за тежести и др.;