Едноличен търговец /ЕТ/ – Цена на услугата: 150 лв.;

Събирателно дружество /СД/ – Цена на услугата: 300 лв.;

Командитно дружество /КД/ – Цена на услугата: 300 лв.;

Дружество с ограничена отговорност /ООД/ЕООД/ – Цена на услугата: 400 лв.;

Акционерно дружество /АД/ЕАД/ – Цена на услугата: 700 лв.;

Командитно дружество с акции /КДА/ – Цена на услугата: 700 лв.;

Клон на чуждестранен търговец – Цена на услугата: 700 лв.;

Кооперация – Цена на услугата: 300 лв.;

Дружество по ЗЗД /гражданско дружество/ – Цена на услугата: 200 лв.;

Цената включва: всички държавни такси и хонорари; регистрация с електронен подпис в Търговския регистър/регистър Булстат, в т.ч. получаване на Удостоверение за регистрация/ карта Булстат.

В цената не са включени: нотариални такси; банкови такси при откриване на набирателна сметка на дружествата; превод и легализация на документи; консултация със счетоводител относно счетоводното обслужване и данъчно облагане на търговеца. Можем да ви препоръчаме нотариус, счетоводна къща и фирма за преводи и легализация съобразно вашите изисквания.