Кантората предлага цялостна регистрация на всички видове търговци и обединения, както и всички промени, вписвания и обявявания в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Оказваме съдействие при регистрация на сдружения и фондации по ЗЮЛНЦ в окръжните съдилища, регистър Булстат и Централния регистъри за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.

Консултации и изготвяне на документи за учредяване на граждански дружества по ЗЗД.

Предоставяме посочените услуги на атрактивни цени. Бонуси и отстъпки – при възлагане на две и повече задачи от клиент.